December’s Special Offer from Fraser Glaze

December’s Special Offer from Fraser Glaze

This December, spend over £25 on glass orders (t&cs apply) and receive one free can of their branded glass cleaner – great for windows, mirrors and even granite worktops!

Call 01267 232 153 to find out more.

New project for the Well-being of the People, Wildlife and Environment of Wales

An exciting £1.3 million project that promises to boost the well-being of Welsh people, plants and pollinators has been given the green light.

‘Biophilic Wales’ is being led by the National Botanic Garden of Wales and funded by Welsh Government’s Enabling Natural Resources and Well-being Grant. The main delivery partners in the project are Swansea Bay University Health Board, Natural Resources Wales and Swansea University.

The overall aim of Biophilic Wales is to increase the well-being of people, biodiversity and the environment, throughout Wales, using three interconnected work packages: Inspiring Spaces, Grasslands for Life and Plants for People.

It will result in:

  • the ‘greening’ of vital, outdoor spaces, in places where people can benefit from them the most;
  • the protection and improvement of our most beautiful grassland landscapes; and
  • the celebration of Wales’ natural heritage by protecting some of our most endangered plants.

Top of the project’s hit-list are sites surrounding hospitals, health-centres and mental health facilities, run by Swansea Bay University Health Board – one of the key partners in the project. The Botanic Garden’s Head of Science and Biophilic Wales lead, Dr Natasha de Vere, said: “We will increase access, biodiversity value and create vital wildlife habitats. We will create inspirational green spaces for people to connect with and benefit from the natural environment. The work we do will be used to develop models that can be applied throughout Wales.”

As Chair of Swansea University Health Board, Professor Andrew Davies has been one of the key figures behind the project. Professor Davies, who has recently retired from the role, said: “I am delighted with this news, which has grown out of the unique partnership created between Swansea Bay University Health Board and the National Botanic Garden Wales.

“It will bring huge benefits to the well-being of patients and staff, as well as the wider communities, through an increased engagement with the natural world.

“As the first health board in Wales to be awarded Green Flag status, Swansea Bay is very committed to working with nature and developing green infrastructure on its land and many sites, including its hospitals.

“It is well known that engaging with the natural environment helps improve people’s well-being, their quality of life and also helps recovery after illness.”

The ‘Inspiring Spaces’ element of the project will see a transformation of under-used outdoor areas into spaces that are full of wildlife, where people can enjoy and be restored by the natural world.

An army of community groups and volunteers will be recruited to deliver this and all aspects of the work – and they will continue to champion the cause after the project is finished.

Under the heading of ‘Grasslands For Life’, Dr Andrew Lucas, of Natural Resources Wales, says: “This project will revolutionise how we monitor grasslands, enabling us to manage, restore and create sites that maximise biodiversity and ecosystem resilience. We will use innovative soil DNA barcoding to determine the entire biosphere of grasslands, including plants, animals, fungi and microbes.”

This part of the project will focus on grasslands throughout Wales, ranging from amenity grasslands within the Swansea Bay University Health Board estate, colliery spoil sites, to conservation grasslands in national nature reserves all over Wales.

The final component – ‘Plants For People’ – will be a celebration of Wales’ natural plant heritage.

Dr de Vere said: “We will ensure that our nation’s most threatened plants and key grassland species are protected for the future by collecting seed for the National Seed Bank of Wales. We will develop approaches to ensure that Welsh-provenance seed of grassland species is available for restoration and creation projects in the future.

“This exciting project is core to the delivery of the Botanic Garden’s mission. In particular, it emphasises the social role of the Garden and further increases its contribution to the delivery of the Well-being of Future Generations Act.”

Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, said: “This project will make a major contribution to maintaining and enhancing biodiversity through collaboration between Wales’ public bodies, communities and world-class academics. It will also benefit the physical and mental well-being of our communities through increasing access to nature-rich green spaces”.

“This is exactly the kind of collective action needed to tackle the ecological emergency affecting Wales’ most precious species and habitats and shows how the intentions of the Well-being of Future Generations Act are being realised on the ground.”

 

 

Prosiect llesiant ysbrydoledig yn falm i’r enaid

Mae prosiect newydd gwerth £1.3 miliwn, sy’n debygol o hybu lles pobl, planhigion a pheillwyr Cymru, wedi cael sêl bendith.

Mae ‘Caru Natur Cymru’ yn cael ei arwain gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a’i ariannu gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru. Prif bartneriaid cyflenwi’r prosiect yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru a Phrifysgol Abertawe.

Nod gyffredinol Caru Natur Cymru yw cynyddu llesiant pobl, bioamrywiaeth a’r amgylchedd, a hynny ledled Cymru, gan ddefnyddio tri phecyn gwaith cydgysylltiedig: Mannau Ysbrydoledig, Glaswelltiroedd am Oes a Phlanhigion ar gyfer Pobl.

Bydd yn arwain at y canlynol:

  • ‘glasu’ lleoedd hanfodol yn yr awyr agored, a hynny mewn mannau lle gall pobl gael y budd mwyaf ohonynt;
  • amddiffyn a gwella ein tirluniau glaswelltir mwyaf prydferth; a
  • dathlu treftadaeth naturiol Cymru trwy amddiffyn y planhigion hynny sydd fwyaf mewn perygl yng Nghymru.

Ar frig rhestr weithredu’r prosiect y mae safleoedd sy’n amgylchynu ysbytai, canolfannau iechyd a chyfleusterau iechyd meddwl, a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – un o’r partneriaid allweddol yn y prosiect.

Dywedodd Pennaeth Gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg ac arweinydd Caru Natur Cymru, Dr Natasha de Vere: “Byddwn yn cynyddu’r hygyrchedd, ynghyd â’r gwerth o ran bioamrywiaeth, ac yn creu cynefinoedd bywyd gwyllt hanfodol. Byddwn yn creu mannau gwyrdd ysbrydoledig i bobl gysylltu â’r amgylchedd naturiol a chael budd ohono. Bydd yr hyn a wnawn yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu modelau y gellir eu rhoi ar waith ledled Cymru.”

Ac yntau’n Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe, bu’r Athro Andrew Davies yn un o’r ffigurau allweddol y tu ôl i’r prosiect. Dywedodd yr Athro Davies, a ymddeolodd o’r rôl yn ddiweddar: “Rwyf wrth fy modd â’r newyddion hwn, sydd wedi datblygu o bartneriaeth unigryw a grëwyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

“Bydd yn sicrhau manteision enfawr i lesiant cleifion a staff, yn ogystal ag i’r cymunedau ehangach, a hynny trwy ymgysylltu mwy â byd natur.

“Fel y bwrdd iechyd cyntaf yng Nghymru i ennill statws y Faner Werdd, mae Bae Abertawe wedi ymrwymo’n llwyr i weithio gyda natur a datblygu seilwaith gwyrdd ar ei dir a’i safleoedd niferus, gan gynnwys ei ysbytai.

“Mae’n hysbys i bawb fod ymgysylltu â’r amgylchedd naturiol yn helpu i wella llesiant pobl ac ansawdd eu bywyd, a hefyd yn helpu iddynt wella yn dilyn salwch.”

Bydd elfen ‘Mannau Ysbrydoledig’ y prosiect yn sicrhau bod ardaloedd awyr agored nad ydynt yn cael eu defnyddio i’r eithaf yn cael eu trawsnewid yn fannau sy’n llawn bywyd gwyllt, lle gall pobl fwynhau a chael adferiad gan fyd natur.

Bydd byddin o grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio i gyflawni hyn, ynghyd â phob agwedd ar y gwaith – a byddant yn parhau i hyrwyddo’r achos wedi i’r prosiect ddod i ben.

O dan y pennawd ‘Glaswelltiroedd am Oes’, dywedodd Dr Andrew Lucas o CNC: “Bydd y prosiect hwn yn chwyldroi’r modd yr ydym yn monitro glaswelltiroedd, ac yn ein galluogi i reoli, adfer a chreu safleoedd sy’n hyrwyddo bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau. Byddwn yn defnyddio codau bar DNA pridd arloesol i bennu’r biosffer cyfan o laswelltiroedd, gan gynnwys planhigion, anifeiliaid, ffyngau a microbau.”

Bydd y rhan hon o’r prosiect yn canolbwyntio ar laswelltiroedd ledled Cymru, gan amrywio o laswelltir amwynder yn ystad Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a safleoedd gwastraff pyllau glo, i laswelltir cadwraeth mewn Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ym mhob cwr o Gymru.

Bydd y gydran olaf – ‘Planhigion ar gyfer Pobl’ – yn ddathliad o dreftadaeth planhigion naturiol Cymru.

Dywedodd Dr de Vere: “Byddwn yn sicrhau bod y planhigion sydd yn y perygl mwyaf, ynghyd â rhywogaethau glaswelltir allweddol, yn cael eu diogelu ar gyfer y dyfodol trwy fynd ati i gasglu hadau ar gyfer Banc Hadau Cenedlaethol Cymru. Byddwn yn datblygu dulliau i sicrhau bod hadau rhywogaethau glaswelltir sy’n tarddu o Gymru ar gael ar gyfer prosiectau adfer a chreu yn y dyfodol.”

“Mae’r prosiect cyffrous hwn yn greiddiol i gyflawni cenhadaeth yr Ardd Fotaneg. Yn arbennig, mae’n pwysleisio rôl gymdeithasol yr Ardd ac yn cynyddu ei chyfraniad at y gwaith o gyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.”

Dywedodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Bydd y prosiect hwn yn cyfrannu’n helaeth at y gwaith o gynnal a gwella bioamrywiaeth trwy gydweithrediad rhwng cyrff cyhoeddus Cymru, cymunedau ac academyddion sy’n arwain y byd. Bydd hefyd yn fuddiol i les corfforol a meddyliol ein cymunedau trwy gynyddu hygyrchedd mannau gwyrdd sy’n gyfoethog mewn natur”.

“Dyma’r union fath o weithgarwch ar y cyd y mae ei angen i fynd i’r afael â’r argyfwng ecolegol sy’n effeithio ar rywogaethau a chynefinoedd mwyaf gwerthfawr Cymru, ac mae’n dangos sut y mae amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael eu gwireddu ar lawr gwlad.”

‘Thrilling’ Garden makes UK’s Top 500 hotlist

The National Botanic Garden of Wales is “hands down one of Britain’s most phenomenal gardens . . . wholly deserving of a full day’s exploration”.

Not our words but what has been written about us by the world’s most iconic travel guide publisher, Lonely Planet.

Their latest title, the Ultimate United Kingdom Travelist  which is out today (August 13) – features the very best of Britain’s unmissable destinations.

It describes the National Botanic Garden as “a thrilling floral romp” which “commands sensational views” and features the biggest single-span glasshouse in the world.

The Garden’s head of marketing, David Hardy said: “We are very honoured to be featured in the ultimate UK travel hot-list. Lonely Planet is the world’s No 1 travel guidebook brand and sells guides and travel apps by the hundreds of millions so this a fantastic accolade for our attraction and for everyone who has helped make it such an unmissable experience.”

The new guide ranks “in order of their brilliance” tiny pubs, giant cathedrals, inky lochs, world-class museums, gardens and all things great about Britain. Each entry gives a taste of what to expect, plus practical advice for planning your trip.  Mr Hardy added: “It is pretty special to be ranked here alongside the likes of the Lake District, Stonehenge, Hadrian’s Wall and Notting Hill Carnival.”

Set in the beautiful Carmarthenshire countryside, the National Botanic Garden of Wales is a fascinating blend of the modern and historic.

There you will find, along with the world’s largest single-span glasshouse, an inspiring range of themed gardens, the British Bird of Prey Centre, a tropical Butterfly House, play areas and a national nature reserve, all set in a Regency landscape which provides the stage for a packed programme of events and courses throughout the year. And you can develop your horticultural skills and knowledge with the Garden’s Growing the Future project, with a variety of gardening and beekeeping-based courses on throughout the year.

Other tourist honeypots in Wales included are: Snowdon, Llyn-y-Fan Fach, Skomer, Portmeirion, Pembrokeshire Coast National Park, St David’s Cathedral, Pontcysyllte Aqueduct, Caernarfon Castle, Barafundle Bay, St Fagan’s and the Royal Welsh Show.

To find out more about the Garden, go to https://botanicgarden.wales/ email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667148.

 

The Garden’s Lonely Planet listing in full:

Branch out at the National Botanic Garden of Wales

SOUTH WALES // Spreading across a 560-acre Regency Park developed by Sir William Paxton, the National Botanic Garden of Wales commands
sensational views across the hills and Towy Valley. Its centrepiece is the Norman Foster–designed Great Glasshouse, the world’s largest single-span
glasshouse, presenting a thrilling floral romp through California, Australia, the Canaries, Chile, South Africa and the Mediterranean.
And there’s more: a double-walled garden showcasing the evolution of flowering plants, an apothecary’s garden of healing herbs, a Welsh apple orchard full of uncommon varieties, a bee garden with a behind-the-hive window, a bird of prey centre, and a glasshouse aflutter with rare butterflies. Hands down one of Britain’s most phenomenal gardens, it’s wholly deserving of a full day’s exploration.

SEE IT ! The garden is a 10-minute drive from the M4 and two minutes from the A48 in Carmarthenshire.

 

Gardd Wefreiddiol yn cyrraedd y Rhestr 500 Uchaf

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw, heb amheuaeth, un o erddi mwyaf rhyfeddol Prydain … yn llawn haeddu diwrnod cyfan i’w harchwilio.

Nid ein geiriau ni ond yr hyn sy’n cael ei ddweud amdanom gan gyhoeddwr arweinlyfr teithio mwyaf eiconig y byd, sef Lonely Planet.

Mae ei gyhoeddiad diweddaraf, Ultimate United Kingdom Travelist – a gyhoeddir heddiw (Awst 13) – yn cynnwys y gorau oll o gyrchfannau Prydain na ellir eu hepgor.

Mae’n disgrifio’r Ardd Fotaneg fel taith wefreiddiol, flodeuog sy’n meddu ar olygfeydd syfrdanol ac sy’n cynnwys y tŷ gwydr un rhychwant mwyaf yn y byd.

Dywedodd David Hardy, Pennaeth Marchnata yr Ardd: “Mae’n anrhydedd mawr i ni gael ein cynnwys ar brif restr deithio orau’r Deyrnas Unedig. Lonely Planet yw’r Rhif 1 o ran brandiau arweinlyfrau teithio, ac mae’n gwerthu cannoedd ar filoedd o lyfrau ac apiau teithio; felly, mae hwn yn anrhydedd arbennig i’n hatyniad ac i bawb sydd wedi ein helpu i’w wneud yn brofiad na ellir ei hepgor.”

Mae’r arweinlyfr newydd yn rhestru tafarnau bach, eglwysi cadeiriol anferthol, llynnoedd inciog, amgueddfeydd a gerddi o’r radd flaenaf, a phopeth sy’n wych am Brydain, a hynny yn nhrefn eu rhagoriaeth. Mae pob cofnod yn rhoi blas o’r hyn y gellir ei ddisgwyl, yn ogystal â rhoi cyngor ymarferol i gynllunio eich taith. Ychwanegodd Mr Hardy: “Mae’n eithaf arbennig cael ein rhestru yma ochr yn ochr ag atyniadau tebyg i Ardal y Llynnoedd, Côr y Cewri, Mur Hadrian a Charnifal Notting Hill.”

Wedi’i lleoli yng nghefn gwlad hyfryd Sir Gaerfyrddin, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gyfuniad cyfareddol o’r cyfoes a’r hanesyddol.

Yn ogystal â thŷ gwydr un rhychwant mwyaf y byd, fe welwch yno amrywiaeth ysbrydoledig o erddi â themâu, Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, Plas Pili-pala trofannol, ardaloedd chwarae a gwarchodfa natur genedlaethol, oll wedi’u gosod yn nhirwedd y Rhaglywiaeth sy’n llwyfan i raglen lawn o ddigwyddiadau a chyrsiau trwy gydol y flwyddyn. A gellwch ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth arddwriaethol trwy gyfrwng prosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd, ynghyd â manteisio ar amrywiaeth o gyrsiau garddio a chadw gwenyn trwy gydol y flwyddyn.

Mae trysorau twristaidd eraill yng Nghymru yn cynnwys: Yr Wyddfa, Llyn y Fan Fach, Skomer, Portmeirion, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Traphont Pontcysyllte, Castell Caernarfon, Bae Barafundle, Sain Ffagan a Sioe Frenhinol Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Ardd, ewch i https://garddfotaneg.cymru/, anfonwch neges e-bost i info@gardenofwales.org.uk, neu ffoniwch 01558 667148.

Cofnod llawn yr Ardd yn Lonely Planet:

Mentrwch i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

DE CYMRU // Yn ymestyn dros 560 erw o Barc y Rhaglywiaeth a ddatblygwyd gan Syr William Paxton, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn meddu ar olygfeydd syfrdanol ar hyd y bryniau a Dyffryn Tywi.

Ei chanolbwynt yw’r Tŷ Gwydr Mawr, a ddyluniwyd gan Norman Foster, a dyma’r tŷ gwydr un rhychwant mwyaf yn y byd, sy’n cynnig taith wefreiddiol, flodeuog trwy Galiffornia, Awstralia, yr Ynysoedd Dedwydd, Chile, De Affrica a Môr y Canoldir. Ac mae yna fwy: gardd ddeu-fur sy’n arddangos esblygiad planhigion blodeuol, gardd yr apothecari sy’n cynnwys perlysiau iachaol, perllan o afalau Cymreig sy’n llawn o fathau anghyffredin, gardd wenyn sy’n cynnwys ffenestr yng nghefn y cwch gwenyn, canolfan adar ysglyfaethus, a thŷ gwydr sy’n ferw o loÿnnod byw prin.

Dyma, heb amheuaeth, un o erddi mwyaf rhyfeddol Prydain, sy’n llawn haeddu diwrnod cyfan i’w harchwilio.

DEWCH I’W GWELD! Mae’r ardd wedi’i lleoli 10 munud o’r M4 a dwy funud o’r A48 yn Sir Gaerfyrddin.

Part-Time Job Vacancy in the Cothi Valley

Cothi Valley produce high quality baked goods on their farm in Talley and they’re looking for someone who can prepare, bake and also go out to markets and events as a fantastic selling ambassador for their quality range.
This role is currently available on a part-time basis but there’s the possibility that full-time hours will be available in the future.
The ideal candidate would be a keen, experienced cook and preferably have a Level 2 Food Hygiene Certificate.
The Cothi Valley family team are looking for a new addition who’s enthusiastic about local food and great at selling and also needs to able to drive; the farm is in a rural location and the new employee will need their own vehicle to get to the farm.
Weekend work and early mornings are part of the job role and hours may be variable.
Are they looking for the impossible?  Please prove them wrong and apply, with CV, to :
Lynn Beard,
Cothi Valley,
Cilwr Farm,
Talley,
Llandeilo.
SA19 7BQ
or email

Special Concert has Flower Power

Symphonica Tywi will be helping celebrate Wildflower Weekend with their annual midsummer concert at the National Botanic Garden of Wales.

The popular performance – on Saturday June 22nd – will have a positively floral flavour to reflect the Garden’s two-day event taking place that weekend.

In the stunning surrounds of Lord Foster’s awesome Great Glasshouse, the world’s largest single-span glasshouse, the 55-piece symphony orchestra will strike up at 7.30pm and play until dusk.

The event is a highlight of the season and promises, once again, a feast of popular classical music  – and, this year, boasts the international soprano skills of multi-talented Dr Julie Yuan-Ru Hsieh.

Conductor Mike Cottam said: “The floral theme to this year’s concert provides us with a mouth-watering way of popular classical music including  Jurassic Park by John Williams, Walk to the Paradise Garden by Delius, Song to the Moon by Dvorak, Tchaikovsky’s Waltz of the FlowersOut of Africa by John Barry, Overture to The Wasps by Ralph Vaughan Williams, together with other arias from famous operas and musicals sung by Julie Hsieh with the orchestra.  Many other much-loved pieces from the world of cinema complete the night’s programme.  We are indeed very proud and privileged to have such a supremely-talented soprano singing with us this year. She will help us make it a very special night to remember.”

Midsummer Concert tickets are £15 (£13 for Garden members) and are available by calling 01558 667149.

The event sponsored by the National Botanic Garden’s Growing the Future project which aims to champion Welsh horticulture, plants for pollinators, the protection of wildlife and the virtues of growing plants for food, fun, health and well-being.  This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

 

Bydd y cyngerdd arbennig hwn yn canolbwyntio ar flodau gwyllt eleni

Bydd Symphonica Tywi yn helpu ni i ddathlu Penwythnos Blodau Gwyllt yn eu cyngerdd canol haf blynyddol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd y cyngerdd poblogaidd – ar ddydd Sadwrn, Mehefin 22ain – yn canolbwyntio ar flodau gwylltion i gyd-fynd â digwyddiad deuddydd yr Ardd sydd hefyd ymlaen y penwythnos hwnnw.

Yn amgylchedd hyfryd Tŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster, tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf y byd, bydd y gerddorfa symffoni 55-darn yn cychwyn am 7.30yh ac yn chwarae nes iddi nosi.

Mae’r digwyddiad yn uchafbwynt y tymor ac mae’n addo unwaith eto, i fod yn wledd o gerddoriaeth glasurol boblogaidd – ac, eleni, mae ganddynt hwy sgiliau soprano rhyngwladol aml-dalentog Dr Julie Yuan-Ru Hsieh.

Dywedodd yr arweinydd Mike Cottam: “Mae thema flodeuog y cyngerdd eleni yn rhoi i ni amrywiaeth o gerddoriaeth glasurol boblogaidd gan gynnwys Cerdded i’r Ardd paradwys gan Delius, Walts y Blodau gan Tchaikovsky, Goddiweddyd i’r Gwenyn gan Ralph Vaughan Williams, Parc Jwrasig gan John Williams, Can i’r Lleuad gan Dvorak ac Allan o Affrica gan John Barry, ynghyd ag arias eraill o operâu a sioeau cerdd enwog a ganwyd gan Julie Hsieh gyda’r gerddorfa. “Mae llawer o ddarnau cariadus eraill o fyd y sinema i’w gael i cwblhau rhaglen y nos.”

“Yn wir, rydym yn falch iawn o gael soprano mor dalentog yn canu gyda ni eleni. Bydd yn ein helpu i’w wneud yn noson arbennig iawn i’w chofio. ”

Mae tocynnau Cyngerdd Gŵyl Ifan yn £15 (£13 i Aelodau’r Ardd) ac maent ar gael trwy ffonio 01558 667149.

Noddir y digwyddiad hwn gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd Fotaneg Genedlaethol sy’n ceisio hyrwyddo garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer peillwyr, diogelu bywyd gwyllt a rhinweddau tyfu planhigion ar gyfer bwyd, hwyl, iechyd a lles. Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig – Cymunedau Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Growth for Llanelli-based Music HQ

The award-winning Music HQ, a music service start-up based in Llanelli, has started their second year by opening a new office in Bristol. The move has allowed them to expand into the South West, offering live music for weddings and corporate events, and developing talent in even more locations.

With six full-time employees and a roster of musical professionals at their disposal, Music HQ have provided live music services to over 1,000 events last year. This success has escalated their growth, enabling them to boost their presence in the South West to keep up with the demands from their customers.

Martin Goddard, director for the company, said: “We have experienced a successful year in South Wales by working tirelessly to build a network of affiliates. As a result, we’ve received great support from local wedding venues and businesses who really understand and promote what we do. Recently, we’ve noticed a huge increase of enquiries from areas in the South West, and we feel our decision to open a new office in Bristol will help us keep up with the new demand and increase our presence in the area.”

Martin continued: “We offer the perfect live music solution for Brides and Grooms planning their wedding. We manage the entire process, from planning stages to working with the musicians. It’s a service focused on making our clients’ job easier and ensuring their entertainment is something truly special. We’re really proud of what we’ve achieved so far and we’re super excited to launch in a new area.”

Music HQ is run by those with first-hand industry experience, the team working as entertainment specialists before joining the start-up. In their first year, they won a Welsh National Wedding Award for Best New Business and have taken their recent success as an opportunity to expand outside of Wales.

Music HQ’s new Bristol office is on the 5th Floor of 1 Temple Way in the city centre. For more information and booking enquiries, visit musichq.co.uk or call 01554 770152.

Editor’s notes: For press enquiries, please contact Martin Goddard at Music HQ’s Bristol office, 5th Floor, 1 Temple Way, Bristol BS2 0BY or call on 0117 369 1167. Email enquiries can be directed to info@musichq.co.uk

Japanese Garden a symbol of special bond with Wales

The Japanese ambassador for the UK, Koji Tsuruoka, and Lord Dafydd Elis-Thomas were the VIP guests for a very special day at the National Botanic Garden of Wales today (Tuesday, June 4).

The Aber Taiko drummers and a Welsh harpist were on hand to help celebrate the reopening of the newly-restored Japanese Garden; a celebration that also included an introduction to Chadō, the ancient Japanese Tea Ceremony ritual.

The ambassador spoke of strong links between the two countries which shared a common love of gardens. He said: “It is a beautiful garden once again. I am convinced it will be kept in excellent shape as a symbol of the bond of friendship between Japan and Wales.”

Lord Elis-Thomas, deputy minister for culture and tourism, also spoke of strong links between the two nations and added that he had the best job in Wales: “Looking after this Garden is a joy for me.”

Director of the National Botanic Garden, Huw Francis called it a “special day” and paid tribute to the Japanese Garden Society and Botanic Garden staff for their hard work, and also thanked the Japanese Government for their contribution and the ambassador for the part he has played in the project.

Months of work have gone into the refurbishing of the area, which was constructed in 2001. It began life as a gold-medal winning garden at Chelsea and also earned the coveted ‘Best in Show’ prize for its designer, Professor Masao Fukuhara. The then Japanese ambassador suggested that the garden be given a permanent home at the newly opened National Botanic Garden of Wales.  Professor Fukuhara and his team of Japanese gardeners rebuilt the garden at the Carmarthenshire attraction in November 2001.

Visitors were also treated to a tour of the garden, a talk by Japanese Garden Society president Graham Hardman and a display entitled ‘Visions of Paradise’ in the Botanic Garden’s gallery

 

Ardd Siapaneaidd symbol o bond arbennig iawn efo Cymru.

Roedd Llysgennad Japan dros y DU, Koji Tsuruoka, a’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn westeion VIP am ddiwrnod arbennig iawn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru heddiw (dydd Mawrth, Mehefin 5).

Roedd drymwyr Aber taiko a thelynor Cymreig wrth law i helpu i ddathlu ailagor yr ardd Japaneaidd newydd ei hadfer; dathliad a oedd hefyd yn cynnwys cyflwyniad i Chadō, y ddefod hen seremoni te Japaneaidd.

Soniodd y Llysgennad am gysylltiadau cryf rhwng y ddwy wlad a oedd yn rhannu cariad cyffredin at erddi. Dywedodd: “Mae’n ardd brydferth unwaith eto. Rwy’n sicr y bydd yn cael ei gadw mewn cyflwr rhagorol fel symbol o’r cwlwm cyfeillgarwch rhwng Japan a Chymru. “

Soniodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant a thwristiaeth, hefyd am gysylltiadau cryf rhwng y ddwy wlad ac ychwanegodd mai ef oedd â’r swydd orau yng Nghymru: “Mae edrych ar ôl yr ardd hon yn llawenydd i mi.”

Wnaeth cyfarwyddwr yr ardd fotaneg genedlaethol, Huw Francis ei alw’n “ddiwrnod arbennig” a thalodd deyrnged i staff Cymdeithas arddio Japan a’r ardd fotaneg am eu gwaith caled, a diolchwyd hefyd i Lywodraeth Japan am eu cyfraniad a’r Llysgennad am y rhan y mae ei wedi’i chwarae yn y prosiect.

Mae misoedd o waith wedi mynd i’r gwaith o adnewyddu’r ardal, a adeiladwyd yn 2001. Dechreuodd ei fywyd fel enillydd medal aur yn Chelsea a hefyd enillodd wobr ‘ Best in Show ‘ am ei dylunydd, yr Athro Masao Fukuhara. Awgrymodd Llysgennad Japan ar y pryd y dylid rhoi cartref parhaol i’r ardd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sydd newydd agor.  Ailadeiladwyd yr ardd gan yr Athro Fukuhara a’i dîm o arddwyr Siapaneaidd yn atyniad Sir Gaerfyrddin ym mis Tachwedd 2001.

Cafodd ymwelwyr hefyd eu trin yn ystod taith o amgylch yr ardd, sgwrs gan Lywydd y Gymdeithas Arddio Japaneaidd Graham Hardman ac arddangosfa o’r enw ‘ gweledigaethau o baradwys ‘ yn Oriel yr ardd fotaneg.

June’s Special Offer from Fraser Glaze

No photo description available.

June’s Special Offer from Fraser Glaze

This month, spend over £20 with Fraser Glaze in Johnstown and get 4 FREE glass coasters – perfect for protecting both indoor and outdoor furniture!

Call them on 01267 679 186 with any enquiries!

(T&Cs apply)

Fabulous Local Food and Craft on the Menu at the NBGW

The pride of Carmarthenshire’s creativity will be on display at the National Botanic Gardens of Wales on Saturday and Sunday 1st and 2nd June 2019.

More than 50 local artisan businesses will be present offering a wide selection of goods that have been made with local resources (wherever possible) and which perfectly showcase the huge variety of imagination, skill and creativity that abounds within the ‘Garden of Wales’.

You’ll be able to browse stalls offering delicious foods made in small batches to secret family recipes, gins and ciders brewed nearby and irresistible artworks, all made by local craftsmen and women.

A team of local, high-profile chefs will be displaying their skills and tips at cook-offs throughout both days so you’ll get to see some of the finest Welsh cooking up close and personal as they turn everyday local ingredients into something out of the ordinary in all the best ways – be prepared to discover your new favourite!

If you’re looking forward to a brisk, rewarding walk around the beautiful parklands with a delicious treat, you’ll be spoilt for choice as exhibitors will have an abundance of options for you to choose from – and dietary restrictions shouldn’t be a problem as many stallholders are mindful of the increasing need for goodies that meet certain requirements. This leads them to be even more creative as they find a way to make their wares taste wonderful while being suitable for all. Think it can’t be done? You’ll be surprised!

Thanks to businesses like Calon Cakes, the Cothi Valley herd and their bakes, Coalpit Welshcakes and Marsh Marloes, there will be a huge choice of goodies for you to take away, sit down and savour or nibble at as you browse – and if you’re thirsty, suppliers like Jin TalogLevicta WinesMy Vintage Delights and Afal y Graig will be on hand to help you find something quaffable to slake that thirst – as long as you’re not driving afterwards, of course.

If you’re interested in selecting something delicious to take home and enjoy at a later date or even order at an appropriate time, good news: Rhosyn Farm Produce will be there with its high-quality farm-2-fork goods, as will Fruits of Eden CarmarthenOscar’s Kitchen, Good Carma Foods and Tast Natur – not forgetting Squire’s Kitchen ambassador Jan Clement-May and her Too Good To Eat Cakes.

But it’s not all food and drink: we’re proud to also introduce the best of the county’s artistic creativity who work in a variety of mediums; there will be hand-turned bowls made from purely sustainable sources thanks to Jason’s Woodcraft, jewellery courtesy of Eva Hrynash and Toni Marriner, fusion artwork by Coppertop Crafts (the home of the Celtangle) and lovely Siramik pottery, amongst many others. Whether you want to treat yourself or pick up a truly home-grown gift, we’re confident that, whatever your budget, a day enjoying the Taste of Carmarthenshire and Carmarthenshire Craft Creatives Food, Drink and Crafts Fair will leave you spoiled for choice and falling in love with the county all over again.

Normal admission fees for the Garden apply but the Fair is open to all once you are through the entrance and don’t forget that you can enjoy free and unlimited re-entry to the gardens for seven days after initial purchase.

The Garden is open from 10am to 6pm. Entry is free for members and parking is free for all.

cid:image004.png@01D50E57.D7796B20

Bwydydd a chrefftau lleol godidog ar y fwydlen

Bydd y gorau o greadigrwydd Sir Gaerfyrddin i’w weld yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 Mehefin 2019.

Bydd dros 50 o fusnesau crefft lleol yn bresennol gan gynnig detholiad eang o nwyddau sydd wedi’u gwneud o adnoddau lleol (lle bynnag mae hynny’n bosibl) ac sy’n dangos yn berffaith yr amrywiaeth anferth o ddychymyg, sgiliau a chreadigrwydd sydd mor doreithiog yng ‘Ngardd Cymru’.

Gallwch edrych o gwmpas stondinau yn cynnig bwydydd blasus wedi’u gwneud mewn niferoedd bach yn ôl rysetiau teuluol cyfrinachol, diodydd jin a seidr wedi’u bragu gerllaw, a gweithiau celf deniadol iawn, i gyd wedi’u gwneud gan grefftwyr lleol.

Bydd tîm o gogyddion lleol adnabyddus yn arddangos eu sgiliau ac awgrymiadau mewn sesiynau coginio yn ystod y ddau ddiwrnod, felly cewch gyfle i weld enghreifftiau o’r coginio Cymreig gorau yn uniongyrchol wrth iddyn nhw droi cynhwysion cyffredin pob dydd  yn rhywbeth anghyffredin yn y ffyrdd gorau – byddwch yn barod i ddarganfod eich ffefryn newydd!

Os ydych yn edrych ymlaen at fynd am dro bywiog o gwmpas y parcdir hardd gyda danteithion blasus, bydd gormod ichi ddewis ohonynt oherwydd bydd gan yr arddangosfa ddigon o ddewis ar eich cyfer – ac ni ddylai cyfyngiadau deiet fod yn broblem gan fod nifer o stondinwyr yn ymwybodol o’r galw cynyddol am fwydydd sy’n bodloni gofynion penodol.

Mae hyn yn golygu eu bod hyd yn oed yn fwy creadigol wrth iddyn nhw ddarganfod ffordd i wneud i’r bwydydd flasu’n rhagorol ond bod yn addas hefyd ar gyfer pawb. Ydych chi’n amau y gellir gwneud hynny? Byddwch yn synnu!

Diolch i fusnesau fel Calon Cakes, criw Dyffryn Cothi a’u bwydydd popty, Coalpit Welshcakes a Marsh Marloes, bydd dewis anferth o bethau da ichi fynd â nhw adre gyda chi, i eistedd i’w blasu wrth ichi edrych – ac os bydd arnoch syched bydd cyflenwyr fel Jin TalogLevicta WinesMy Vintage Delights ac Afal y Graigwrth law i’ch helpu i ddod o hyd i rywbeth dymunol i dorri’r syched – cyn belled na fyddwch yn gyrru adre wedyn, wrth gwrs.

Os hoffech fwynhau rhywbeth blasus i fynd adre gyda chi a’i fwynhau’n ddiweddarach, neu hyd yn oed i’w archebu ar adeg addas, newyddion da: bydd Rhosyn Farm Produce yno gyda’u nwyddau rhagorol o’r-fferm-i’r-fforc, a hefyd Fruits of Eden CaerfyrddinOscar’s Kitchen, Good Carma Foods a Tast Natur – heb anghofio llysgennad Squire’s Kitchen, Jan Clement-May, a’i theisennau Too Good To Eat Cakes.

Ond nid bwyd a diod fydd popeth: rydyn ni’n falch hefyd cael cyflwyno’r gorau o weithwyr artistig y sir sy’n gweithio mewn amrywiol gyfryngau; bydd powlenni wedi’u turnio â llaw o ffynonellau lleol yn unig, diolch i Jason’s Woodcraft, gemwaith gan Eva Hrynash a Toni Marriner, gwaith celf cyfuniadol gan Coppertop Crafts (cartref Celtangle) a chrochenwaith hardd Siramik, ymhlith nifer o rai eraill. P’un a fyddwch am eich plesio’ch hun neu brynu anrheg sy’n wirioneddol wedi’i gwneud yn lleol, rydyn ni’n hyderus, faint bynnag o arian fydd yn eich poced, y bydd diwrnod o Flasu Sir Gaerfyrddin a Ffair Creu Crefftau, Bwyd a Diod Sir Gaerfyrddin yn cynnig mwy na digon o ddewis ichi, ac y byddwch yn syrthio mewn cariad â’r sir unwaith eto.

Defnyddir prisiau mynediad arferol yr Ardd, ond bydd y Ffair ar agor i bawb ar ôl dod drwy’r fynedfa. A chofiwch y gallwch fwynhau ymweld â’r gerddi am ddim lawer gwaith am saith diwrnod ar ôl prynu’r tocyn cychwynnol.

Mae’r Ardd ar agor o 10am i 6pm. Mynediad am ddim i aelodau, a pharcio am ddim i bawb.