Japanese Garden a symbol of special bond with Wales

The Japanese ambassador for the UK, Koji Tsuruoka, and Lord Dafydd Elis-Thomas were the VIP guests for a very special day at the National Botanic Garden of Wales today (Tuesday, June 4).

The Aber Taiko drummers and a Welsh harpist were on hand to help celebrate the reopening of the newly-restored Japanese Garden; a celebration that also included an introduction to Chadō, the ancient Japanese Tea Ceremony ritual.

The ambassador spoke of strong links between the two countries which shared a common love of gardens. He said: “It is a beautiful garden once again. I am convinced it will be kept in excellent shape as a symbol of the bond of friendship between Japan and Wales.”

Lord Elis-Thomas, deputy minister for culture and tourism, also spoke of strong links between the two nations and added that he had the best job in Wales: “Looking after this Garden is a joy for me.”

Director of the National Botanic Garden, Huw Francis called it a “special day” and paid tribute to the Japanese Garden Society and Botanic Garden staff for their hard work, and also thanked the Japanese Government for their contribution and the ambassador for the part he has played in the project.

Months of work have gone into the refurbishing of the area, which was constructed in 2001. It began life as a gold-medal winning garden at Chelsea and also earned the coveted ‘Best in Show’ prize for its designer, Professor Masao Fukuhara. The then Japanese ambassador suggested that the garden be given a permanent home at the newly opened National Botanic Garden of Wales.  Professor Fukuhara and his team of Japanese gardeners rebuilt the garden at the Carmarthenshire attraction in November 2001.

Visitors were also treated to a tour of the garden, a talk by Japanese Garden Society president Graham Hardman and a display entitled ‘Visions of Paradise’ in the Botanic Garden’s gallery

 

Ardd Siapaneaidd symbol o bond arbennig iawn efo Cymru.

Roedd Llysgennad Japan dros y DU, Koji Tsuruoka, a’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn westeion VIP am ddiwrnod arbennig iawn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru heddiw (dydd Mawrth, Mehefin 5).

Roedd drymwyr Aber taiko a thelynor Cymreig wrth law i helpu i ddathlu ailagor yr ardd Japaneaidd newydd ei hadfer; dathliad a oedd hefyd yn cynnwys cyflwyniad i Chadō, y ddefod hen seremoni te Japaneaidd.

Soniodd y Llysgennad am gysylltiadau cryf rhwng y ddwy wlad a oedd yn rhannu cariad cyffredin at erddi. Dywedodd: “Mae’n ardd brydferth unwaith eto. Rwy’n sicr y bydd yn cael ei gadw mewn cyflwr rhagorol fel symbol o’r cwlwm cyfeillgarwch rhwng Japan a Chymru. “

Soniodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant a thwristiaeth, hefyd am gysylltiadau cryf rhwng y ddwy wlad ac ychwanegodd mai ef oedd â’r swydd orau yng Nghymru: “Mae edrych ar ôl yr ardd hon yn llawenydd i mi.”

Wnaeth cyfarwyddwr yr ardd fotaneg genedlaethol, Huw Francis ei alw’n “ddiwrnod arbennig” a thalodd deyrnged i staff Cymdeithas arddio Japan a’r ardd fotaneg am eu gwaith caled, a diolchwyd hefyd i Lywodraeth Japan am eu cyfraniad a’r Llysgennad am y rhan y mae ei wedi’i chwarae yn y prosiect.

Mae misoedd o waith wedi mynd i’r gwaith o adnewyddu’r ardal, a adeiladwyd yn 2001. Dechreuodd ei fywyd fel enillydd medal aur yn Chelsea a hefyd enillodd wobr ‘ Best in Show ‘ am ei dylunydd, yr Athro Masao Fukuhara. Awgrymodd Llysgennad Japan ar y pryd y dylid rhoi cartref parhaol i’r ardd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sydd newydd agor.  Ailadeiladwyd yr ardd gan yr Athro Fukuhara a’i dîm o arddwyr Siapaneaidd yn atyniad Sir Gaerfyrddin ym mis Tachwedd 2001.

Cafodd ymwelwyr hefyd eu trin yn ystod taith o amgylch yr ardd, sgwrs gan Lywydd y Gymdeithas Arddio Japaneaidd Graham Hardman ac arddangosfa o’r enw ‘ gweledigaethau o baradwys ‘ yn Oriel yr ardd fotaneg.

Posted in Living Local, News, Uncategorized and tagged , , , , , .